Skoči na glavno vsebino

Samoevalvacija

Namen uvajanja izboljšav in samoevalvacije v šolah je izboljšanje učenja in poučevanja ter dosežkov učencev. Da bi šole lahko kakovostno in trajnostno uvajale izboljšave in samoevalvacijo, je pomembno, da imajo skupna izhodišča in usmeritve. Gre za niz dogovorov in postopkov, utemeljenih v teoriji, predvsem pa preizkušenih v praksi v šolah.

Na osnovni šoli Idrija smo si izbrali dva prednostna cilja. Na področju izobraževanja bomo v prihodnjih šolskih letih poskušali izboljšati funkcionalno pismenost, na vzgojnem področju pa odgovornost do šolskega dela. Ta dva cilja smo izbrali vsi strokovni delavci šole, saj je pomembno, da učiteljski zbor deluje v smeri doseganja skupnih ciljev.

Tako se posebno pozornost pri pouku namenja branju, razumevanju in uporabi bistvenih podatkov,  razumevanju pisnih in ustnih navodil. Učitelji spremljamo opravljanje domačih nalog in domačega dela, nekateri razredni aktivi še dodatno spodbujajo medvrstniško pomoč, vzgojno delujemo v smislu kulturnega obnašanja vseh udeležencev VIZ procesa tako pri pouku, v šoli kot tudi na vseh prireditvah ter ozaveščamo pri učencih pomen upoštevanja šolskih pravil.

Izobraževanja na področju samoevalvacije na šoli vodi tim strokovnih delavcev (Klavdija Pavšič Bajc, Lidija Kacin, Zdenka Skrt, Ivica Vončina in Leon Pisk). Projekt je koordiniran s strani Šole za ravnatelje, ki izvaja tudi izobraževanja za tim.

Dostopnost