Skoči na glavno vsebino

V skladu s 7. členom Pravilnika o dokumentaciji v osnovni šoli (Uradni list RS, št. 61/12, 51/13 in 44/21) šola izda javno listino v izvirniku le enkrat.
Za izgubljene ali uničene javne listine: spričevalo o končanem razredu, zaključno spričevalo, obvestilo o zaključnih ocenah ob koncu pouka v šolskem letu in potrdilo o izpolnjeni osnovnošolski obveznosti, šola izda nadomestne javne listine. Nadomestne javne listine izda šola na obrazcu “izpis iz evidence.”
Kot nadomestno javno listino na izvirnem obrazcu izda šola le kolesarsko izkaznico, ki jo opremi z navedbo, da je ta izkaznica nadomestna.
Nadomestno listino šola izda na podlagi pisne vloge posameznika, ki jo lahko dobite tukaj.

Dostopnost