Skoči na glavno vsebino

(Zakon o spremembah in dopolnitev Zakona o osnovni šoli: Ur.l. RS, št. 63/2013)

Status učenca perspektivnega športnika lahko pridobi učenec, ki je registriran pri nacionalni panožni športni zvezi in tekmuje v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih zvez. Status učenca perspektivnega mladega umetnika lahko pridobi učenec, ki se udeležuje državnih tekmovanj s področja umetnosti.

Status učenca vrhunskega športnika lahko pridobi učenec, ki doseže vrhunski športni dosežek mednarodne vrednosti. Status učenca vrhunskega mladega umetnika lahko pridobi učenec, ki dosega najvišja mesta oziroma nagrade na državnih tekmovanjih s področja umetnosti.

 Pridobitev statusa iz prvega ali drugega odstavka lahko predlagajo starši.

Učencu s statusom se prilagodijo šolske obveznosti. Prilagajanje šolskih obveznosti se uredi s pisnim dogovorom med šolo in starši. Prilagodijo se obiskovanje pouka in drugih dejavnostih ter načini in roki za ocenjevanja znanja.

Status učencu preneha na zahtevo staršev učenca, s potekom časa za katerega je bil učencu dodeljen, če prenehajo razlogi, zaradi katerih je bil status dodeljen, če ni več učenec šole, na kateri je pridobil status, ali če se mu status odvzame.

Če učenec ne izpolnjuje obveznosti iz dogovora iz četrtega odstavka, mu šola lahko status odvzame na predlog razrednika ali učiteljskega zbora.

Učencu zaradi bolezni ali poškodb ali drugih utemeljenih razlogov status lahko miruje, dokler obstajajo razlogi, na podlagi katerih je bilo odločeno o mirovanju. Mirovanje statusa lahko predlagajo razrednik, učiteljski zbor ali starši učenca.

O dodelitvi, mirovanju oziroma prenehanju statusa odloči ravnatelj.

Vlogo za pridobitev statusa z vsemi ustreznimi potrdili (glej zgoraj obarvano) je treba predložiti do 30. 9. 2013 razredniku ali šolski svetovalni službi. Obrazec dobijo starši pri šolski svetovalni službi ali na spletni strani šole.

Šolska svetovalna služba

Dostopnost