Skoči na glavno vsebino

Za nemoteno organizacijo pouka v naslednjem šolskem letu potrebujemo ob vpisu bodočih prvošolcev informacije o št. otrok v jutranjem varstvu, podaljšanem bivanju, varstvu vozačev in podatke o učencih vozačih. Zato vas prosimo, da nam ob vpisu posredujete ali bo vaš otrok potreboval:

  1. Jutranje varstvo (od katere ure)
  2. Varstvo vozačev
  3. Prevoz s šolskim avtobusom ali kombijem
  4. Podaljšano bivanje ( do katere ure)

V skladu s 44. členom Zakona o osnovni šoli (Uradni list, št. 81/06, 102/07, 87/11, 40/12) osnovna šola vpisuje otroke v 1. razred v mesecu februarju za naslednje šolsko leto.

V skladu s 45. členom zakona morajo starši vpisati v 1. razred otroke, ki bodo v koledarskem letu, v katerem bodo začeli obiskovati šolo, dopolnili starost 6 let. Če se ugotovi, da otrok ni pripravljen za vstop v šolo, se mu lahko na predlog staršev, zdravstvene službe ali komisije za usmerjanje pričetek šolanja odloži za eno leto.

V skladu s 46. členom zakona se lahko na željo staršev ob vpisu otroka v osnovno šolo ugotavlja pripravljenost otroka za vstop v šolo. Če starši predlagajo odložitev šolanja, ker menijo, da njihov otrok ni pripravljen za vstop v šolo, oziroma če odložitev šolanja predlaga zdravstvena služba, pa je ugotavljanje pripravljenosti otroka za vstop v šolo obvezno.

Skladno z Zakonom o osnovni šoli, imajo starši pravico vpisati otroka v javno osnovno šolo, v zasebno osnovno šolo s koncesijo ali za svojega otroka organizirati šolanje na domu. V tem primeru mora biti otrok vpisan v eno izmed osnovnih šol, ki vodi dokumentacijo o njegovem izobraževanju.

Vpis otrok v 1. razred osnovne šole podrobneje ureja Uredba Vlade RS o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne mreže glasbenih šol (Uradni list RS, št. 16/98, 27/99 in 134/03).

Šolski okoliši so usklajeni z zmogljivostjo, to je z največjim možnim številom učencev, ki jih lahko šola v skladu z normativi razporedi v oddelke, upoštevajoč učilnice in druge prostore, potrebne za izvedbo programa osnovnošolskega izobraževanja v eni izmeni. Šolski okoliš je območje, na katerem imajo starši pravico vpisati otroka v osnovno šolo, ki ima sedež na tem območju. Starši lahko vpišejo otroka v prvi razred v šolo zunaj šolskega okoliša, v katerem prebivajo, če šola, v katero želijo vpisati otroka, s tem soglaša.

Vpis v 1. razred v šolo zunaj šolskega okoliša, v katerem otrok prebiva, se izvede tako, da starši vpišejo otroka v šolo v svojem šolskem okolišu, najkasneje v štirinajstih dneh po izteku roka za vpis pa vložijo pri šoli, v katero želijo vpisati otroka, vlogo za prepis. O vlogi za prepis odloča zaprošena šola, vendar je predpisano obvezno posvetovanje s šolo šolskega okoliša, v katerem otrok prebiva. Zaprošena šola ni dolžna ugoditi vlogi staršev, če bi to posegalo v njeno organizacijsko in kadrovsko strukturo ter prostorsko zmogljivost ali če bi se s tem v šolskem okolišu, kjer učenec prebiva, zmanjšalo število učencev oziroma oddelkov in bi to vplivalo na spremembo statusa šole ali njeno ukinitev.

Šola, na katero so starši naslovili vlogo za prepis, je dolžna o tem odločati najkasneje v tridesetih dneh od dneva, ko je prejela vlogo. Če vlogi staršev ugodi in izda soglasje za prepis, mora o svoji odločitvi pisno obvestiti starše in šolo v šolskem okolišu, v katerem učenec prebiva. Na enak način mora šola obvestiti starše in šolo otrokovega matičnega šolskega okoliša ob neugodni rešitvi vloge za prepis.

Dostopnost