Skoči na glavno vsebino

Zakon o osnovni šoli v 51. členu (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07107/1087/1140/12 – ZUJF, 63/13 in 46/16 – ZOFVI-L) določa, da učenec lahko pridobi status perspektivnega ali vrhunskega športnika in status perspektivnega ali vrhunskega umetnika.

Status učenca perspektivnega športnika lahko pridobi učenec, ki je registriran pri nacionalni panožni športni zvezi in tekmuje v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih zvez.

Status vrhunskega športnika lahko pridobi učenec, ki dosega vrhunske rezultate na mednarodnih tekmovanjih in je vpisan v evidenco registriranih in kategoriziranih športnikov kot vrhunski športnik.

Pri statusu športnika se upošteva tudi 32., 33. in 35. člen Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/1721/18 – ZNOrg in 82/20):

– Posameznik se registrira kot športnik, če je star najmanj 12 let, je član športnega društva, ki je včlanjeno v NPŠZ ali ŠIS-SPK, in ima s strani OKS-ZŠZ potrjen nastop na tekmovanju uradnega tekmovalnega sistema ter je vpisan v evidenco registriranih in kategoriziranih športnikov.

– Ne glede na prejšnji odstavek je športnik tudi posameznik, mlajši od 12 let, vendar ne mlajši od 10 let, ki je registriran v olimpijskih športnih disciplinah individualnih športnih panog, pri katerih lahko na svetovnih prvenstvih v članski kategoriji nastopajo športniki mlajši od 18 let.

– Športnik, ki je star najmanj 14 let in je državljan Republike Slovenije, se glede na dosežen rezultat na tekmovanju uradnega tekmovalnega sistema razvrsti v naziv mladinskega, državnega, perspektivnega, mednarodnega, svetovnega ali olimpijskega razreda.

– Podrobnejše pogoje in kriterije za registracijo in razvrstitev v naziv kategoriziranega športnika, ločeno za individualne in za kolektivne športne panoge, določi strokovni svet na predlog OKS-ZŠZ in jih objavi na spletni strani ministrstva in OKS-ZŠZ.

 

Status perspektivnega umetnika lahko pridobi učenec, ki se udeležuje državnih tekmovanj s področja umetnosti.

Status vrhunskega umetnika lahko pridobi učenec, ki dosega najvišja mesta oz. državne nagrade s področja umetnosti.

Starši do 30. septembra 2023 izpolnite in podpišite vlogo, ki jo učenec nato odda Sabini Lidjan, šolski svetovalni delavki. O dodelitvi, mirovanju in prenehanju statusa odloči ravnatelj osnovne šole.

Pravilnik o prilagajanju šolskih obveznosti za učence s statusom

Vloga za dodelitev statusa športnika

Vloga za dodelitev statusa umetnika

Dostopnost