Skoči na glavno vsebino

Spoštovani starši!

Opozarjamo vas, da morate v skladu z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev – ZUPJS

(Uradni list RS, št. 62/2010, 40/2011, 40/2012-ZUJF, 57/2012-ZPCP-2D, 14/2013) in v skladu

z Zakon o šolski prehrani (ZŠolPre-1) (Uradni list RS.št. 43/2010 in 3/2013) v mesecu avgustu

ponovno oddati vlogo na Center za socialno delo.

 

 

Navajamo vam 25. in 26. člen iz Zakona o šolski prehrani, ki določata meje dohodkov za

ugotavljanje upravičenosti do subvencij:

25. člen

(meja dohodkov in postopek za ugotavljanje upravičenosti do subvencije za malico)

(1) Ne glede na prvi odstavek 25. člena Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10,

40/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D), prvi odstavek 13. člena in prvi odstavek 14. člena tega zakona, z dnem

začetka uporabe tega zakona za proračunski leti 2013 in 2014 pripada subvencija malice učencem in dijakom, ki

izpolnjujejo pogoje iz tega člena.

(2) Učencem, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne

presega 53 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji, pripada subvencija malice v višini cene malice.

(3) Dijakom, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku oziroma

državni štipendiji, znaša:

– do 42 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji, pripada subvencija malice v višini cene malice;

– nad 42 do 53 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji, pripada subvencija malice v višini 70 % cene malice;

– nad 53 do 64 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji, pripada subvencija malice v višini 40 % cene malice.

(4) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka pripada subvencija malice učencem in dijakom, ki so v rejništvu ali

so prosilci za mednarodno zaščito, v višini cene malice.

(5) Pristojni center za socialno delo izda odločbo o subvenciji malice po tem zakonu po uradni dolžnosti tistim

učencem in dijakom, ki z dnem začetka uporabe tega zakona nimajo priznane pravice do dodatne subvencije malice,

povezane osebe, s katerimi se ta učenec ali dijak upošteva, pa imajo na dan 31. december 2012 veljavno odločbo

o otroškem dodatku ali veljavno odločbo o državni štipendiji, pri čemer se primarno odloči na podlagi podatkov iz

odločbe o otroškem dodatku.

(6) Odločba, izdana na podlagi prejšnjega odstavka, velja od dneva začetka uporabe tega zakona do 30. junija

2013.

(7) Če odločbe o dodatni subvenciji malice ni mogoče izdati po uradni dolžnosti, ker nobena od povezanih oseb, s

katerimi se ta učenec ali dijak upošteva, ne razpolaga z odločbo o otroškem dodatku ali odločbo o državni štipendiji,

veljavno na dan 31. december 2012, se v primeru prve vložitve vloge za priznanje pravice do subvencije malice po

tem zakonu v roku dveh mesecev po uveljavitvi tega zakona, upravičenost ugotavlja na način za priznanje pravice

__________________________________________________________________________

do otroškega dodatka oziroma državne štipendije, pri čemer povprečni mesečni dohodek na osebo ne presega meja

dohodkov iz drugega odstavka tega člena. Pri tem se za potrebe odločanja šteje, da je bila vloga vložena zadnji dan

v mesecu pred začetkom uporabe tega zakona, pravica pa prizna z dnem uporabe tega zakona.

(8) Postopki uveljavljanja pravice do dodatne subvencije za malico, o katerih na prvi stopnji do začetka uporabe

tega zakona še ni bilo odločeno, se dokončajo po dosedanjih predpisih, razen v primeru, ko je bila vloga za

subvencijo malice vložena v mesecu pred mesecem začetka uporabe tega zakona.

(9) V primeru vložitve vloge za priznanje pravice do subvencije malice po roku iz sedmega odstavka tega člena

se upravičencem, pri katerih dohodek na družinskega člana, ugotovljen na način za priznanje pravice do otroškega

dodatka oziroma ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, veljavni na dan vložitve vloge za priznanje pravice do

subvencije malice, ne presega meja dohodkov iz drugega odstavka tega člena, prizna pravica v skladu s prvim

odstavkom 16. člena tega zakona.

26. člen

(meja dohodkov in postopek za ugotavljanje upravičenosti do subvencije za kosilo)

(1) Ne glede na prvi odstavek 26. člena Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10,

40/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D) in drugi odstavek 15. člena tega zakona, z dnem začetka uporabe tega

zakona za proračunski leti 2013 in 2014 subvencija kosila pripada učencem, pri katerih povprečni mesečni dohodek

na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 18 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji.

(2) Pristojni center za socialno delo izda odločbo o subvenciji za kosilo po tem zakonu po uradni dolžnosti tistim

učencem, ki z dnem začetka uporabe tega zakona nimajo priznane pravice do subvencije kosila, imajo pa na dan 31.

december 2012 veljavno odločbo za otroški dodatek iz prejšnjega odstavka.

(3) Odločba, izdana na podlagi prejšnjega odstavka, velja od dneva začetka uporabe tega zakona do 30. junija

2013.

(4) Če odločbe o subvencije kosila ni mogoče izdati po uradni dolžnosti, ker nobena od povezanih oseb, s

katerimi se ta učenec upošteva, ne razpolaga z odločbo o otroškem dodatku, veljavno na dan 31. december 2012,

se v primeru prve vložitve vloge za priznanje pravice do subvencije kosila po tem zakonu v roku dveh mesecev po

začetku uporabe tega zakona, upravičenost ugotavlja na način za priznanje pravice do otroškega dodatka, pri čemer

povprečni mesečni dohodek na osebo ne presega 18 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji. Pri tem se za

potrebe odločanja šteje, da je bila vloga vložena zadnji dan v mesecu pred začetkom uporabe tega zakona, pravica

pa prizna z dnem uporabe tega zakona.

(5) Postopki uveljavljanja pravice do subvencije kosila, o katerih na prvi stopnji do začetka uporabe tega zakona

še ni bilo odločeno, se dokončajo po dosedanjih predpisih, razen v primeru, ko je bila vloga za subvencijo kosila

vložena v mesecu pred mesecem začetka uporabe tega zakona.

(6) V primeru vložitve vloge za priznanje pravice do subvencije kosila po roku iz četrtega odstavka tega člena,

se upravičencem, pri katerih dohodek na družinskega člana, ugotovljen na način za priznanje pravice do otroškega

dodatka oziroma ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, veljavni na dan vložitve vloge za priznanje pravice do

subvencije kosila, ne presega 18 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji, prizna pravica v skladu s prvim

odstavkom 16. člena tega zakona.

Dostopnost