Spričevala učencev, ki so bili zadnji dan pouka odsotni, lahko dvignejo učenci ali njihovi starši prihodnji teden v tajništvu. Uradne ure tajništva so vsak dan od 10 h do 12 h.

V skladu s 5. točko 14. člena Pravilnika o šolskem koledarju za osnovne šole (Uradni list RS, št. 50/12 in 56/12 – popr.) šola učencem, ki jim ni bilo možno razdeliti spričeval ob zaključku pouka, spričevala osebno vroči njim oziroma staršem v času od zaključka pouka do 30. junija in od 16. do 20. avgusta tekočega šolskega leta.